תנאי שימוש (תקנון אתר)

תנאי שימוש

אודות האתר

 אתם נמצאים באתר האינטרנט : "דוח מסלקה פנסיונית" (להן "האתר" ו/או "אתר אינטרנט") המופעל על ידי אלירן צורי – סוכן ביטוח.

דף הבית

החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי

 בעת אישור לתנאי השימוש הנך מאשר העברת מספר הטלפון הנייד לגורם צד ג' לצורך קבלת הצעות מחיר לביטוח ושיווק מוצרי ביטוח. צד ג' :סוכני ביטוח , פספורטכארד סוכנות לביטוח, מנורה מבטחים חברה לביטוח, מגדל חברה לביטוח, הפניקס חברה לביטוח, כלל חברה לביטוח, מגדל חברה לביטוח, הראל חברה לביטוח.

המשתמש באתר אינטרנט זה (להלן: המשתמש) מודע ומסכים לכך כי תקנון זה על כל הוראותיו ותנאיו וכן תקנונים אחרים המפורסמים ו/או יתפרסמו באתר מעת לעת, מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה והמשתמש מסכים לתנאי והוראות התקנון, זאת ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.

תנאי והוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל מחלוקת בין המשתמש לבין החברה. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

המשתמש מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, חומר שיחשב כלשון הרע או פוגע בפרטיותו של אדם, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה, מכתבי שרשרת, דואר זבל או קודי מחשב עוינים (ובכלל זה סוס טרויאני, תולעים, נוזקות, וכד') כל מידע הנוגע לקטינים, המזהה אותם את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות איתם, תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני שלאחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהו וכן מנוע המשתמש מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהיא

החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה למנוע משימוש באתר באמצעות חסימת המשתמש או המשתמש הפוטנציאלי בכל אחד מהמקרים הבאים:

מסמך זה מגדיר את התנאים לשימוש באתר כהגדרתו להלן, ומשקף את הסכמתך ואישורך לכל האמור בו. ככל שאינך מסכים לתנאים הללו, אנא הימנע משימוש באתר.

החברה, כהגדרתה להלן, שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק ו/או לתקן ו/או לעשות כל שינוי בתנאים האמורים במסמך זה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. לפיכך אנא עבור על התנאים הללו ותוודא, כי הנך מסכים להם בכל פעם שתבקש לעשות שימוש כלשהו באתר.

למען הסדר הטוב השימוש בלשון זכר נעשה לשם הנוחות אך תנאים אלו יחולו על כל משתמש ללא כל הבדל של מין או ישות משפטית.

המשתמשים

רשאי להשתמש באתר כל אזרח ישראלי, בגיל 18 ומעלה, שברשותו מספר טלפון נייד פעיל. משתמש המעוניין להשאיר פרטים ליצירת קשר על ידי החברה, נדרש להחזיק בכתובת דואר אלקטרוני פעילה ונגישה ברשת האינטרנט, בנוסף למספר טלפון נייד.
על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מראש.
בהתאם לתוכן האתר – כל משתמש יידרש למסור פרטים אישיים כגון: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, מידע רפואי, מידע פיננסי, וכן כל מידע נוסף שתדרוש החברה לצורך שימוש באתר.
השימוש באתר לא כרוך בעלות.
למען הסר ספק, החברה רשאית לקבוע בהתאם לשיקול דעתה ואמות המידה כפי שקבע מעת לעת, כי משתמש שמבצע שימוש תדיר באתר ייחסם ולהתנות המשך שימוש באתר בדמי מנוי חודשיים בשיעורים שייקבעו על ידי החברה מעת לעת.

מטרות ושירותים מוצעים –

מידע מקצועי מונגש לציבור, איסוף חומר ביטוחי ( דרך אתר הר הביטוח הממשלתי  ) / פנסיוני ( דרך המסלקה הפנסיונית)  ופיננסי לצורך ניתוח תיק לקוח ומתן המלצות .

מתן הצעות ביטוח דרך סימולטורים מתקדמים המשווים פרמיות וכיסויים בין רוב חברות הביטוח, במטרה להוזיל ולשפר את העלויות והכיסויים הביטוחים.

מסירת פרטים ושימוש באתר

ניתנת בזאת הצהרתך לנכונות ומהימנות המידע שהנך מוסר לאתר, לרבות פרטים אישיים כגון: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, מידע רפואי, מידע פיננסי, וכן כל מידע נוסף שתדרוש החברה לצורך תהליך ההשוואה כאמור. מסירת פרטים נכונים הם תנאי לשימוש באתר וקבלת הצעה לביטוח למשתמשים באתר.
השימוש באתר ייעשה לשם מטרותיו בלבד ולא יעשה באתר כל שימוש אחר, לרבות שימוש שאינו כדין.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
יצירות ו/או סימני מסחר ו/או עיצובים באתר הם בבעלות החברה ו/או מצויים באתר על פי הרשאת בעליהם ואין לעשות שימוש בלוגו האתר, שם האתר, קישוריות לאתר, שמות מסחריים ו/או יצירות ו/או כל קניין רוחני כלשהו השייך לחברה ו/או המצוי באתר, ללא אישור החברה מראש ובכתב.

פרטיות, שימוש במידע ומסירתו לצד ג'

בשימוש באתר ובמסירת פרטים אודותיך וכתנאי לשירותים הניתנים באתר, הנך מסכים, כי יישלחו אליך מטעם החברה ו/או סוכני ביטוח ו/או חברות ביטוח הצעות בקשר עם מוצרי ביטוח ומוצרים נלווים, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעים נוספים, כפי שהחברה תחליט מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מהאמור, במסירת פרטיך הנך נותן הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים או שיחות טלפונית העונים על הגדרת "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וזאת כל עוד לא הודיע על כך המשתמש אחרת לחברה. יובהר, כי רק מסירת הודעה כאמור לחברה, בהתאם להוראות והדרכים הקבועות בדין, תיחשב כהודעת הסרה.
החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיו"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים שלא נגרמו בשל זדון או עבירה פלילית של החברה.
האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, לצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies  או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.
החברה תיענה לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו
חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.
החברה שומרת לעצמה אפשרות להעביר את הפנייה לגורם צד' ג' (בין אם זה חברות ביטוח / נותן שירות על מנת לנסות להציע מוצרי ביטוח נלווים), בהשארת פרטים הלקוח מודע שישנה אפשרות לפנייה שכזאת והוא מאשר זאת.

הבהרות וסייגים

החברה אינה אחראית לכל תקלה או שגגה על סמך מידע שגוי שהוזן על ידי המשתמש.
החברה פועלת ככל שביכולתה להציג את הפרטים הנכונים והמדויקים באתר, בשים לב לשינויים הפנימיים המתבצעים מעת לעת בחברות הביטוח השונות. החברה עושה מאמצים רבים כי התכנים המצויים באתר ישקפו את נכונותם.
על המשתמש האחריות המלאה לוודא, כי ציוד הקצה שלו מתאים לשימוש באתר ולחברה לא תהיה כל אחריות לאיזה נזק או שינוי שהוא שיגרם לציוד הקצה של המשתמש, כתוצאה משימוש באתר (חומרה או תכנה).

דין וסמכות שיפוט

הדין שיחול על תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד והסמכות לדון בכל מחלוקת בקשר אליו תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז באר שבע בלבד.

 

הערות:

התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

הגדרות כלליות:

“אלירן צורי – סוכן ביטוח” – האתר ו/או בעל האתר כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה ומתייחסים אל הגוף העומד מאחורי האתר.

הרשאה לדיוור ישיר, פרסומים ופרסומות:

האתר ו/או מי מטעמו (לרבות חברות קשורות וחברות שהמידע הועבר אליהן כדין) רשאי לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותו, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: “דיוור”).

במועד אחר, וכל עוד לא ביטלת את הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין. באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת באמצעות משלוח הודעות סירוב בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות.

האתר יהיה רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדרכים שונות, לרבות SMS ובדואר אלקטרוני, דברי פרסומת, בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח – 2008 (“חוק הספאם”) האתר רשאי להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהוא מציע וליצירת קשר עמך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור, הנך רשאי להודיע לאתר בכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות, ולהודיע לו שאתה מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור ו/דברי דיוור.

הרשאה לשימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר:

האתר עשוי לאסוף מידע על השירותים שאתה משתמש בהם באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בשירותים אלה. לדוגמא, הפעולות שביצעת, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר, ופרטים לגבי המחשב בו אתה עושה שימוש ועוד. האתר ישמור את המידע במאגרי המידע שלו.

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך:

שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.

התאמת תוכן האתר לתחומי ההתעניינות שלך.

שליחת הודעות בדואר אלקטרוני או SMS אליך (או בכל מדיה אחרת), כדי להודיע לך, למשל, על שינויים או שיפורים באתר וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע על האתר ובין אם מידע שהאתר יקבל לצורך משלוח מידע ממפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, בפניה בכתב לאתר.

יצירת קשר איתך במקרה הצורך. לידיעתך, אנו עשויים גם לתעד את התקשורת אתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.

תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד.

ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.

לעניין זה, “הסכמה” – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא. לעניין זה הנך מאשר בזאת לאתר להעביר את פרטיך האישיים למפרסמים ולצדדים שלישיים, לשם יצירת קשר במייל או בטלפון.

אם תיקח חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לאתר ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלוונטית וליצירת או שמירת קשר איתך.

יתכן ואנו נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות יתכן ואנו נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק ואחרות בפעולות שתבצע באתר. אנו לא נמסור מידע אישי מיוזמתנו לרשתות חברתיות כאמור אולם עליך לדעת כי הן עשויות להצליב את המידע הנ”ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלוונטית.

לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים, אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.

מטעמים משפטיים:

אם יתקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

אם הדבר יידרש, לדעת האתר, לצורך ו/או המסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג’ לבין האתר.

במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש של האתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי האתר או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לכל רשות מוסמכת.

בכל מקרה שהאתר יסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו או לאתר.

בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על פי דין למסור את הפרטים.

הרשאות לאתר או למי מטעמו:

האתר מתיר או עשוי להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורו את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמש או עשוי להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר וברשתות החברתיות . לצורך ניהול הפרסומות , חברות אלה עשויות להציב בדפדפן אובייקטים שונים כגון cookies במודעות פרסומת או בדפי האתר . המידע שנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות בcookies כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

בהשארת פרטים באתר האינטרנט או ברשתות החברתיות של האתר מאשר את כניסה של האתר או מי מטעמו לבדיקה מעמיקה באתרים הבאים:

כניסה לאתר הר הביטוח (כתובת האתר: https://harb.cma.gov.il/), לצורך בדיקה בגין תיק הביטוח / פוליסות מנהלים וכו ‘ , אישור התקנון נותן את הסכמת הלקוח לכניסה ושמירת המידע המצוין באתר – הרשאה חד פעמית לקבלת המידע. ההרשאה תקפה ל-5 ימי עסקים מרגע אישור התקנון.
כתובת המסלקה הפנסיונית https://www.swiftness.co.il/
כתובת הר הכסף https://itur.mof.gov.il/

הנך מודע ומסכים לכך, כי הוראות ותנאי תקנון זה ו/או הוראות ותנאי תקנונים אחרים המפורסמים ו/או שיתפרסמו באתר מעת לעת מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה בעניין הנושאים המפורטים בו, והנך מסכים לקבל ולנהוג לפי התקנון על כל תנאיו, זאת ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל מחלוקת בינך לבין החברה. אם אינך מסכים

לתנאי מתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

עיקרי הסכמותיך

1 .

המשתמש מתחייב למלא בעמוד הנחיתה פרטים מלאים, נכונים ומדויקים.

אין להשאיר פרטים עבור מי שאינו מתחת לגיל 18 ללא הסכמתם ו/או ידיעתם. החברה ו/או מי מטעמה רשאית לשלוח לך מעת לעת דברי “דיוור ישיר”, כהגדרתם בתקנון זה. החברה עשויה לעשות שימוש בפרטיך לצרכי ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות החברה עשויה להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר ,בכפוף לדין.

1.1

החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם המשכת להשתמש באתר לאחר שנערכו שינויים לתקנון, אזי ייראו אותך כמסכים לשינויים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, החברה תהא רשאית להפסיק או לשנות את אופי הפעילות באתר כולה או חלקה, באופן

זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת מבלי שתהיה לך כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

2.1 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד ותקף גם לגבי נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, תקף אף ברבים במשמע ולהיפך. מקום שמדובר באדם, תקף אף כלפי תאגיד.

3.1 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

מבוא

הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך הוא מידע מלא, אמין, מדויק ועדכני, וכי הוא נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול (להלן: “המידע”).

המידע שמסרת יועבר לצדדים שלישיים המספקים את השירותים שביקשת (להלן: “צדדים שלישיים”), לצורך התקשרות איתך בעניין השירותים (להלן: “השירותים”).

הנך מסכים ומאשר כי לצורך קבלת השירותים מהצדדים השלישיים אליהם יועבר המידע שמסרת, הינך מתיר לצדדים השלישיים לפנות אליך באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרת, לרבות; באמצעות הצעת שירות שביקשת, שליחת מידע שיווקי, מתן שירותי דיוור, דברי פרסומת ו/או הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך, בכל אמצעי תקשורת, לרבות מייל, הודעות טקסט, SMS ופניות טלפוניות (להלן: “פנייה מצדדים שלישיים”). למען הסר ספק, מפעילת האתר אינה אחראית בשום אופן לפעולות צדדים שלישיים.

הנך מסכים ומאשר כי מפעילת האתר, רשאית לעבד את המידע ולעשות שימוש במידע לצרכים שונים של פעילות מפעילת האתר, לרבות פניה אליך בהצעת שירות שביקשת, שליחה של מידע שיווקי, מתן שירותי דיוור, דברי פרסומת ו/או הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך, בכל אמצעי תקשורת, לרבות מייל, SMS ופניות טלפוניות (להלן: “פנייה ממפעילת האתר”).

הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981. הינך מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא יהיו לך טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר ו/או כלפי צדדים שלישיים בנוגע לאמור.

3 . מניעת שימוש באתר

3.1המשתמש מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים ,שיקרי, מטעה, גזעני, כזה שיש בו משום לשון הרע או פוגע בפרטיותו של אדם ,השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה, מכתבי שרשרת, דואר זבל או קודי מחשב עוינים (ובכלל זה סוס טרויאני, תולעים וכיוצ”ב), כל מידע הנוגע לקטינים, המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או אתמענם ודרכי ההתקשרות איתם, תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר ,ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהו וכן מנוע המשתמש מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהיא.

3.2 החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה למנוע ממשתמש מלהשתמש באתר ,באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין( ;ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון( ;ג) המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר פרטים שגויים במתכוון ו/או בזדון; (ד) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו

. 4. מסירת פרטים

4.1 במסגרת השימוש באתר תידרש למסור מידע אישי כגון שם, דרכי התקשרות ,כתובת דוא”ל, ופרטים אישיים נוספים בהתאם לשיקולי החברה (להלן:” מידע אישי”). לא ניתן להירשם לשירותים מסוימים באתר ו/או להמשיך את השימוש בו ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. ייתכן והחברה תבקש ממך רק מידע אישי מסוים, לפי שיקול דעתה, הנחוץ לטעמה ובעת שימוש אחר באתר תתבקש למסור מידע אישי נוסף.

4.2 המשתמש מתחייב למלא בעמוד הנחיתה פרטים מלאים, נכונים ומדויקים.

4.3 אין להשאיר פרטים עבור מי שאינו מתחת לגיל 18 ואין לרשום בעמוד הנחיתה גולשים ו/או משתמשים שלישיים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.

(landing page) 4.4 בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע עשוי לזהות אותך באופן אישי, כלומר שמך, כתובתך וכיו”ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, כגון פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך ועוד. מובהר שלמרות שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את פרטיך החברה לא תוכל לאפשר את שימושך באתר אם לא תקבל פרטים אלו ממך.

4.5 פרטים אלו, כמו גם פרטי הפעולות שתבצע באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה .

מאגר המידע של החברה

5.1 מאגר המידע של החברה נמצא בתהליך רישום, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 , והחברה פועלת בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלבנטי אחר.

5.2 במסירת מידע אישי הנך נותן את הסכמתך שהמידע האישי ייכלל במאגר המידע האמור וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, בהתאם לתקנון האתר ולמסמך זה.

5.3 בהתאם לחוק, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או עלידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

5.4 במקרה של התנתקות מן השירות ובקשה למחיקת מידע, המידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר במאגרי המידע של החברה על-פי דין.

5.5 החברה רשאית להיעזר בחברות שונות המספקות לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח ,מחקר ובקרה.

הפסקת הפעילות באתר, שינויים או ביטול מטעם החברה

1.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות של משתמש, כמפורט בהוראות תקנון זה וכן לרבות IP באתר לרבות על ידי חסימת מספר בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

6.1.1 אם אירעה תקלה טכנית או תקלה כלשהי

6.1.2 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה

6.1.3 בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים באתר

6.1.4 החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תכניו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש .מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות, שיבושים כלשהם וכיוצא באלה. לא תהא לך כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם

היעדר אחריות מצד החברה

7.1 נפלה טעות קולמוס בכל פרט אחר באתר, לא יחייב הדבר את החברה.

7.2 תמונות, הדמיות וכיו”ב המופיעים באתר, ככול ומופיעים, נועדו להמחשה בלבד .

7.3 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו למשתמש, כתוצאהמשימוש באתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

7.4 האתר ניתן לשימוש כמות שהוא . החברה אינה מבטיחה כי השירות והתוכן המופיע באתר יהא ויהיה נקי מתקלות ושגיאות, הפרות אבטחה, וירוסים, או שתמיד יהא זמין. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה.

7.5 החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

7.6 החברה לא תהא אחראית ואינה יכולה להיות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים כלשהם (links) הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי קישורים יובילו את מבצע הפעולה כאלו ואחרים לאתר אינטרנט פעילים. החברה אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה, ואין באפשרותה של החברה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם ,מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד. 7.7 החברה עושה כל שבידיה לשלב מנגנוני הגנה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע באתר, וזאת תוך שילוב אמצעים מקובלים וסבירים בהם נעשה שימוש באתרים דומים לאתר החברה. חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת מובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. המשתמש מתחייב כי לא ייבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר

והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל ו/או לנקוט כל פעולה נוספת שהיא כדי לשבש את תפקודו השוטף.

הרשאה לדיוור ישיר, פרסומים ופרסומות עם קבלת הסכמתך במעמד הרשמתך,החברה ו/או מי מטעמה (לרבות חברות הקשורות עימה עסקית לשם אספקת שירותי החברה,וחברות שהמידע הועבר אליהן כדין) רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת ,מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים ,פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים ובדואר אלקטרוני, SMS שונים של המידע (להלן:” דיוור ישיר”) ולרבות באמצעות בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס ‘ 40 ) ,התשס”ח – 2008 (“חוק הספאם .)”כמו כן, החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות כל דין.

8.1 מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות בעת הרישום לאתר או במועד אחר, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין. באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת באמצעות משלוח הודעות סירוב בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות.

8.2 החברה עשויה להעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים הקשורים עימה עסקית לשם אספקת שירותי החברה, , לצורך שירותי דיוור ישיר ,כפוף להוראות הדין בלבד, ובין השאר ועשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים אלו . כן עשויה החברה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ”ל לסודיות, וכפוף שאלו יוכלו לשלוח אליך פרסומות ודברי דיוור בהתאם להוראות דין, וכפוף לאפשרותך לסרב לקבל דברי פרסומות ו/או דברי דיוור, כאמור.

הרשאה לשימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר

1.9 החברה עשויה לאסוף מידע על השירותים שאתה משתמש בהם באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בשירותים אלה. לדוגמא, הפעולות שביצעת, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר, ופרטים לגבי המחשב בו אתה עושה שימוש ועוד .החברה תשמור את המידע במאגריה. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך – • שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית. • התאמת תוכן האתר לתחומי ההתעניינות שלך. אליך (או בכל מדיה אחרת) ,כדי להודיע SMS • שליחת הודעות בדואר אלקטרוני או לך, למשל, על שינויים או שיפורים באתר וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע על החברה ו/או על “שרונה מרקט” ובין אם מידע שהחברה תקבל לצורך משלוח מידי ממפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, בפניה בכתב לחברה. • יצירת קשר אתך במקרה הצורך. לידיעתך, אנו עשויים גם לתעד את התקשורת אתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן. • ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים . משלוח הצעות שיווקיות מטעם החברה ו/או מי מטעמה. • תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה. • ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.

10 . מסירת מידע לצדדים שלישיים/פרסומות של צדדים שלישיים

1.10 החברה רשאית לשתף מידע אישי ו/או פרטי התקשרות ו/או מידע מזוהה אחר ולהעביר מידע זה לצדדים שלישיים, בהתאם לאמור על פי דין ,רק במקרים הבאים:

10.1.1 במידה וקיבלנו את הסכמתך – אנו נשתף פרטים אישיים עם צדדים שלישיים. לעניין זה, “הסכמה “– הסכמה מדעת, במפורש או מכללא. ובכל הנוגע לקבלת דיוורים פרסומיים – אם סימנת את אישורך לכך במפורש עם הרשמתך או בהזדמנות אחרת. אם תיקח חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר איתך.

10.1.2 יתכן ואנו נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון ואחרות בפעולות שתבצע באתר. אנו לא (FACEBOOK) פייסבוק נמסור מידע אישי מיוזמתנו לרשתות חברתיות כאמור אולם עליך לדעת כי הן עשויות להצליב את המידע הנ”ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלבנטית.

10.1.3 לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי ,מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים ,אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.

10.1.4 מטעמים משפטיים: אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסוך את פרטיך או

המידע אודותיך לצד שלישי. אם הדבר יידרש, לדעת החברה, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת,

טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו ,בינך או בין צד ג’ לבין החברה. במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו או לחברה. בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים.

2.10 החברה מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים במודעות ” (WEB BEACONS) ומשבצות “משואות רשת COOKIES כגון הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים ובמשואות רשת COOKIES – שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

11 . סודיות המידע

1.11 החברה ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט, ועל כן לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, ואתה מוותר על כל תביעה כאמור.

2.11 החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים וסבירים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע ,עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכוח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא

12 . תנאים נוספים

12.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, , בתרשימים, בתמונות ,בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים / תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף וכיוצא באלה או להפיץ נתונים robots ,crawlers נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

12.2 השם __________________ הינו סימן המסחר של החברה (בין אם נרשם ובין אם לאו) וגם שם המתחם הם רכושה הבלעדי של החברה. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

12.3 ככל שיש באתר סימני מסחר ,תמונות ונתונים, שנמסרו לפרסום על ידי חברות המציעות מוצרים ושירותים ביחס אתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

13 . שונות

13.1 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

13.2 על התקנון יחולו חוקי מדינת ישראל באופן בלעדי . בתי המשפט של מחוז תל אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה לבינך בקשר לתקנון זה, פרשנותו ואכיפתו . 13.3 המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

פניות בנושא נגישות אתר האינטרנט:
אנו נשמח לקבל בקשות מיוחדות בנושא שיפור האתר או מידע נוסף בתחום הנגישות באינטרנט.
לבירורים נוספים בנושא נגישות אתר האינטרנט, אתם מוזמנים לפנות אלינו באמצעים הבאים:

שם מלא: אלירן צורי
טלפון: 054-3920720
דואר אלקטרוני: eliran@finance-ia.com

אזור שיפוט
בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז באר שבע.

Scroll to Top

אתר לי דוח מסלקה